ගම්මැද්ද

තෙලිඟු ජනයා පදිංචි වූ ගම තෙලඟපාත

මගේ පියා මා සමඟ, තෙලඟපාතට පදිංචියට පැමිණියේ 1930 මුල් භාගයේ දී ය. මේ ගමේ ස්වභාවික ආස්වාදය කුඩා කාලයේ දී ම අත්විඳීමට ලැබීම මගේ ජීවිතයේ ලද ශ්‍රේෂ්ඨතම අවස්ථාව යැ යි නිසැකව ම හැ‍ඟේ.

More News »

add_one